Fin-Tech | KARROTA

U rritëm bashkë me klientët, të cilëve vazhdojmë t'u japim dashuri me punën më kreative nga zyrat në Prishtinë dhe Tiranë, së shpejti edhe në Londër.

logo-thumbnail rotate logo-thumbnail-fb
Manage With Ease

Created for Orb Data with Passion | 2015

The Loyal Guardian

Created for Scardian with Love | 2014

The Happy Chirp

Created for Zog mobile with Love | 2014

Payments Made Easy

Created for Direct Debit with Passion | 2013

The Bumblebee of Banks

Created for Raiffeisen Bank with Love | 2012

Bankers united

Created for Banking Association with Love | 2012